چرا از پوست حيوانات يا چرم استفاده می كنيم

پوست حيوانات

خواص پوست برخی حیوانات همان گونه كه می دانید انسان از پوست حيوانات استفاده می كند. آن را دباغی می كند و در وسایل و لباس  های خود از آن استفاده می كند. در حالت عادی در صنعت چرم بیشتر از پوست گاو و گوسفند استفاده می شود. دلیل آن هم بسیار واضح است. فراوانی […]