نگاهی به سیر رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران

رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران

نگاهی به سیر رنگ در بافت و دوخت پوشش مردم ایران پاسخ به این سوال که رنگ چگونه تبدیل به یکی از عناصر اصلی همه جنبه‌های تمدن از جمله بافت و دوخت لباس شد، در ارتباط تنگاتنگ انسان و محرک‌های بصری نهفته است. ارتباطی که از بدو خلقت شکل گرفت و تا همین امروز نیز […]