رنگ شناسی در نقاشی

رنگ شناسی

رنگ شناسی در نقاشی چه کاربردی دارد؟ در نقاشی یکی از مهم ترین مفاهیم اولیه رنگ و شناخت رنگ است. نقاش باید انواع رنگ ها را بشناسد و بداند کدام یک در کجا کاربرد دارد.از ترکیب رنگ ها چه رنگی حاصل می شود و برای استفاده در کجا کاربرد دارد. در واقع مهم ترین چالش […]