شناخت انواع چرم طبیعی

چرم طبیعی

چرم طبیعی چیست انسان به مرور زمان از هر بخش طبیعت كه توانسته به نفع خود استفاده كرده است. پوست حیواناتی هم چون گاو، گوسفند، مار، كوركودیل، كوسه و شترمرغ نیز جز این موارد طبیعی می باشد. در واقع چرم حاصل دباغی شده پوست حیوانات مختلف می باشد. در واقع چرم سازی یا دباغی به […]